24 Ιούλ 2024
READING

Πώς ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη

5 MIN READ

Πώς ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη

Πώς ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ο ΔΑΑ αναγνωρίζει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (SDGs) και την Ατζέντα 2030, συμβάλλοντας στην παγκόσμια προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης.

Η βιωσιμότητα, ως μια ισορροπημένη πολύπλευρη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές πτυχές των επιχειρήσεων με μακροπρόθεσμη προοπτική, ενσωματώνεται στη στρατηγική του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), με ολοκληρωμένο τρόπο σε όλα τα βασικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων του.

Ο ΔΑΑ προσεγγίζει με ολοκληρωμένο τρόπο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας και ανάπτυξής του και υλοποιείται ως δομημένο σύστημα διακυβέρνησης και ενσωματώνει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές όσον αφορά τον προγραμματισμό, την εφαρμογή, τη μέτρηση και τη διαφανή αναφορά των μη χρηματοοικονομικών επιδόσεών του.

Πάνω απ’ όλα αναγνωρίζει το ρόλο του ως υπεύθυνη εταιρεία, για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας για τους ενδιαφερόμενους και για την εξισορρόπηση των στόχων του σε όλες τις προοπτικές της επιχειρησιακής υπευθυνότητας, της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, της κοινωνικής υπευθυνότητας, της υπευθυνότητας εργοδότη και της διακυβέρνησης της βιωσιμης ανάπτυξης.

Η εταιρική Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης αναθεωρείται τακτικά, προκειμένου να αντανακλά τις αναδυόμενες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης και τα παγκόσμια πρότυπα. Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης προβλέπει την ετήσια Ανάλυση Ουσιαστικότητας και το σχετικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο εγκρίνεται από την ανώτερη διοίκηση του ΔΑΑ και ανακοινώνεται μέσω του Αnnual & Suatainability Report.

Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Σύμφωνα με τη δέσμευση της Εταιρείας Αεροδρομίου για το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, ο ΔΑΑ υιοθετεί και υποστηρίζει τις σχετικές αρχές βιώσιμης ανάπτυξής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Εργασιακές Σχέσεις, τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και την Αντιμετώπιση της Διαφθοράς. Επιπλέον, η Εταιρεία Αεροδρομίου αναγνωρίζει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (SDGs) και την Ατζέντα 2030, συμβάλλοντας στην παγκόσμια προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης. Πρόκειται για μία δέσμη στόχων που αφορά την μελλοντική διεθνή ανάπτυξη που υιοθετήθηκαν στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 κατά τη 70η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ως μία συλλογική προσπάθεια για ένα κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα, και έναν υγιή πλανήτη.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη βιομηχανία, όλες οι εταιρείες μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των SDGs με την υπεύθυνη άσκηση των δραστηριοτήτων τους, επιδιώκοντας παράλληλα ευκαιρίες αντιμετώπισης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων μέσω της καινοτομίας και της συνεργασίας. Οι παγκόσμιες προκλήσεις -από την αλλαγή του κλίματος, τις κρίσεις των υδάτων και των τροφίμων, έως τη φτώχεια, τις συγκρούσεις και την ανισότητα- οδηγούν στη μετατροπή των επιχειρηματικών μοντέλων και στην ενσωμάτωση παγκοσμίως αναγνωρισμένων αξιών στις καθημερινές επιχειρήσεις.

Ως εκ τούτου, οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης μπορούν να συσχετιστούν άμεσα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτό ισχύει και για τον ΔΑΑ, καθώς τα θέματα βιωσιμότητας της Εταιρείας Αεροδρομίων έχουν άμεσο αντίκτυπο στους περισσότερους στόχους.

Επιχειρησιακή ευθύνη

Στόχος είναι η λειτουργία του αεροδρομίου αποτελεσματικά, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και ενεργώντας προς το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών. Όπως και η προώθηση της κουλτούρας της κοινότητας του αεροδρομίου μέσω της συνεργασίας και της δίκαιης και ακέραιης συμπεριφοράς έναντι τρίτων.

Περιβαλλοντική ευθύνη

Η Εταιρεία Αεροδρομίου επικεντρώνεται στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δεσμεύσεων για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του αεροδρομίου, στην εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης της ενέργειας, καθώς και στην επικοινωνία και ευαισθητοποίηση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα.

Ευθύνη του εργοδότη

Εστιάζει, δε, το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη, την αποζημίωση και τη δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού της, διατηρώντας παράλληλα ένα αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό σε ένα ασφαλές, παραγωγικό και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.

Εταιρική υπευθυνότητα

Πρωτεύον μέλημα αποτελεί η συμμετοχή στις κοινότητες με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό, η προώθηση της κοινωνικής εταιρικής σχέσης και της ευημερίας στην περιοχή, η προώθηση της Αθήνας ως ταξιδιωτικού προορισμού, η προβολή του πολιτισμού και της κληρονομιάς της Ελλάδας, η υποστήριξη ανθρωπιστικών σκοπών για το κοινωνικό σύνολο και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διακυβέρνηση βιωσιμότητας

Η Εταιρεία Αεροδρομίου ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις των σύγχρονων προτύπων και οδηγιών βιωσιμότητας, διενεργεί ανάλυση ουσιαστικότητας των θεμάτων που είναι σημαντικά για τον ΔΑΑ και τα ενδιαφερόμενα μέρη του, σχεδιάζει δράσεις για τα ουσιώδη θέματα, ενώ εστιάζει στη διαφανή αναφορά των επιδόσεων και την προώθηση των αρχών της βιωσιμότητας.

Η προστασία του περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος υπήρξε ανέκαθεν προτεραιότητα όχι μόνο για τον ΔΑΑ και τις δραστηριότητές του αλλά και για τις πολυάριθμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο. Η δέσμευση του ΔΑΑ για προστασία του περιβάλλοντος και η πρόληψη ή η μείωση, όπου είναι εφικτό, των σχετικών επιπτώσεων, αντανακλάται στην Εταιρική Περιβαλλοντική Πολιτική και τις εταιρικές διαδικασίες.

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες παρακολουθούνται ενδελεχώς, τόσο εντός του αεροδρομίου όσο και στις γειτονικές περιοχές. Σε συνεργασία με τους αντίστοιχους συμμετόχους, εφαρμόζονται πρωτοβουλίες οι οποίες βασίζονται σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές με σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης. Ενθαρρύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών, σε όλα τα επίπεδα, με την αεροδρομιακή κοινότητα, τις κυβερνητικές αρχές και το ευρύ κοινό. Επίσης, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των εργαζομένων, των μελών της αεροδρομιακής κοινότητας και των μελών της τοπικής κοινωνίας.

Ο ΔΑΑ συμμετέχει σε μια παγκόσμια πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων Ευρώπης με στόχο τη διαχείριση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των φορέων λειτουργίας αεροδρομίων. Ο ΔΑΑ εκπλήρωσε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναβάθμιση του στο Επίπεδο 3+ Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα του Προγράμματος Airport Carbon Accreditation. Επενδύοντας σε ενεργειακά αποδοτικές υποδομές και λειτουργίες την τελευταία δεκαετία, ο ΔΑΑ κατάφερε να μειώσει σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακά του και από το 2015 να αντισταθμίσει τις εναπομένουσες εκπομπές του με αποτέλεσμα να γίνει το πρώτο αεροδρόμιο στην Ελλάδα με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

Με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και την ενσωμάτωση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) είναι πιστοποιημένο με βάση το διεθνές περιβαλλοντικό πρότυπο ISO:14001 από το 2000. Η αυστηρή συμμόρφωση με τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του ΔΑΑ αποτελούν κομβικά σημεία του ΣΔΠ. Επιπλέον, ο ΔΑΑ απαιτεί από όλα τα μείζονα τρίτα μέρη που λειτουργούν στο αεροδρόμιο να πιστοποιούν το δικό τους Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τους κανονισμούς του προτύπου ISO:14001 και/ή του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS).

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.