21 Μάι 2024
READING

Όμιλος ΟΤΕ – Οικονομικά Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου και έτους 2023

15 MIN READ

Όμιλος ΟΤΕ – Οικονομικά Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου και έτους 2023

Όμιλος ΟΤΕ – Οικονομικά Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου και έτους 2023

To 2024 o OTE εκτιμά ότι θα βελτιώσει περαιτέρω τις λειτουργικές και χρηματοοικονομικές του επιδόσεις. Η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη, που οδηγεί στη ζήτηση για τις υπηρεσίες λιανικής, οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης του ARPU και η εξοικονόμηση κόστους θα συνεχίσουν να δημιουργούν θετική δυναμική. Παρά τις αναμενόμενες προκλήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, ειδικά στις παραδοσιακές υπηρεσίες φωνής και σε ορισμένες κατηγορίες εξόδων, ο ΟΤΕ είναι βέβαιος ότι θα επιτύχει περαιτέρω ανάπτυξη το 2024, με βάση την τρέχουσα δυναμική της αγοράς.

To 2023 o OTE ενίσχυσε περαιτέρω την ηγετική του θέση στο κομμάτι των υπηρεσιών λιανικής και μεγάλωσε το προβάδισμα όσον αφορά την ποιότητα και την ανάπτυξη των υποδομών του. Ο ΟΤΕ σκοπεύει να συνεχίσει να αξιοποιεί αυτά τα χαρακτηριστικά για να ενισχύσει τις λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις του το 2024. Ο Όμιλος θα συνεχίσει την επενδυτική του στρατηγική, με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές FTTH, το δίκτυο 5G και την ψηφιοποίηση όλων των σημείων επαφής με τους πελάτες, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει  να επεκτείνεται σε νέες αγορές που σχετίζονται με την τεχνολογία.

Στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ υλοποίησε αρκετές πρωτοβουλίες στα τέλη του 2023 με σκοπό να ενισχύσει την αξία των υπηρεσιών του, υποστηρίζοντας την μελλοντική αύξηση των εσόδων κινητής τηλεφωνίας και τη σταθεροποίηση των δραστηριοτήτων σταθερής λιανικής. Ο ΟΤΕ, λειτουργώντας ως ένας από τους κύριους Systems Integrators για τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, σε Ελλάδα και Ευρώπη, αναμένει συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον τομέα του ICT, λόγω και της σταδιακής υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ως αποτέλεσμα, το 2024, ο ΟΤΕ, παρά τις πιέσεις στις εγχώριες ροές χονδρικής, αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω τη βάση των εσόδων του. Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους, ιδίως όσον αφορά στο κόστος προσωπικού, προκειμένου να αντισταθμίσει εν μέρει τις επιπτώσεις του υψηλότερου ενεργειακού κόστους. Ο ΟΤΕ έχει συνάψει συμφωνίες για μεγάλο κομμάτι των ενεργειακών του αναγκών για το 2024, διασφαλίζοντας το μελλοντικό κόστος, αν και σε υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο συμβόλαιό του. Για το έτος 2024, ο ΟΤΕ αναμένει περαιτέρω αύξηση των λειτουργικών κερδών, αν και με βραδύτερο ρυθμό από τα έσοδα.

Το 2024, ο ΟΤΕ εκτιμά πως οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε περίπου €470 εκατ. αντανακλώντας υψηλότερες πληρωμές φόρου εισοδήματος σε σχέση με το 2023, που επηρεάστηκε θετικά από μία πίστωση φόρου. Οι επενδύσεις Ομίλου για το 2024 αναμένεται να ανέλθουν μεταξύ €610 εκατ. και  €620 εκατ, καθώς η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη των υποδομών FTTH.

Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους για το 2024

Ο ΟΤΕ προτίθεται να διανείμει περίπου το 95% των ελεύθερων ταμειακών ροών, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά 85% για το 2023 και το 84% για το 2022. Η συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2024 θα ανέλθει σε περίπου €450 εκατ. και θα επιμεριστεί σε προτεινόμενο μέρισμα αξίας €297 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €153 εκατ. περίπου. To προτεινόμενο μέρισμα, που αντιστοιχεί σε €0,71 ανά μετοχή, είναι αυξημένο κατά 23% σε σχέση με το 2023. Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 10 Ιουλίου 2024, κατόπιν έγκρισής του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 28 Ιουνίου 2024.

Το Δ’ τρίμηνο του 2023, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE αυξήθηκαν κατά 5,1% και διαμορφώθηκαν σε €930,2 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,0% στα €854,8 εκατ., χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή, τις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας, τις υπηρεσίες τηλεόρασης και τα έργα ICT. Στην Ρουμανία, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,2% και διαμορφώθηκαν στα €77,5 εκατ., υποστηριζόμενα κυρίως από τη θετική συνεισφορά των έργων ICT στο τρίμηνο.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), αυξήθηκαν κατά 6,7% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2022 και διαμορφώθηκαν σε €571,7 εκατ., αντανακλώντας την αύξηση των εξόδων ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εσόδων.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 2,8% στα €341,1 εκατ., με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 36,7%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 1,6%, στα €337,0 εκατ., με ισχυρό περιθώριο EBITDA 39,4%. Στην Ρουμανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) διαμορφώθηκε στα €4,1 εκατ. Η μείωση κατά 80 μονάδες βάσης του περιθωρίου  EBITDA του Ομίλου σχετίζεται κυρίως με την σύνθεση των εσόδων, ιδίως τη χαμηλότερη συνεισφορά των εσόδων από τις εγχώριες ροές χονδρικής.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €191,5 εκατ., μειωμένες κατά 4,0% από το Δ’ τρίμηνο του 2022. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας διαμορφώθηκαν σε €181,1 εκατ. και €10,4 εκατ. αντίστοιχα.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €116,1 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2023, μειωμένες κατά 23,9% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €104,1 εκατ., μειωμένες κατά 24,5% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2022 παρά την υψηλότερη κερδοφορία, λόγω υψηλότερων πληρωμών φόρων.

Οι επενδύσεις και οι ελεύθερες ταμειακές ροές είναι σύμφωνες με τον στόχο που είχε θέσει η εταιρεία.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2023 διαμορφώθηκε σε €634,8 εκατ., μειωμένος κατά 12,6% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2022. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL). Η επόμενη αποπληρωμή ομολόγου για τον Όμιλο τοποθετείται τον Σεπτέμβριο του 2026 (Ομόλογο €500 εκατ., 0,875%).

Σταθερή Τηλεφωνία

Κατά τη διάρκεια του 2023, ο ΟΤΕ θωράκισε και επέκτεινε περεταίρω την πελατειακή του βάση. Οι πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 1,7%, ενώ η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στις συνολικές γραμμές σταθερής αυξήθηκε σε 88%, από 86% ένα χρόνο πριν, υποστηριζόμενη από τις ελκυστικές προσφορές και τις συνεχείς αναβαθμίσεις πελατών. Ο ΟΤΕ σημείωσε ένα ακόμα θετικό τρίμηνο σε πελάτες broadband, με 13 χιλιάδες νέες προσθήκες, προσελκύοντας την πλειονότητα των εκτιμώμενων καθαρών προσθηκών στην αγορά, με τους συνολικούς συνδρομητές του να ανέρχονται σε 2.359 χιλιάδες.

Το 2023, ο ΟΤΕ κατέγραψε ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις πετυχαίνοντας σε ετήσια βάση αύξηση 6,8% στους συνδρομητές οπτικών ινών (FTTx) με το συνολικό αριθμό συνδρομητών FTTx να ανέρχεται σε 1.546 χιλιάδες, ενώ η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας επί της συνολικής ευρυζωνικής βάσης αυξήθηκε σε 65,6%. Ο ΟΤΕ κατέγραψε 21 χιλιάδες καθαρές νέες προσθήκες στο τρίμηνο, καθώς συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο οπτικών ινών, να αναβαθμίζει τις προσφορές του και να ενισχύει την εμπειρία των πελατών. Οι ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, αγγίζοντας το 47% των συνδρομητών FTTx.

Συνεπής με την στρατηγική του, ο ΟΤΕ εστίασε στο επενδυτικό του πλάνο για την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, κατασκευάζοντας 183 χιλιάδες γραμμές στο τρίμηνο, από τις 420 χιλιάδες γραμμές που έγιναν εντός του 2023. Στο τέλος του 2023, 1,331 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH, ενώ η εταιρεία αναμένεται να φτάσει περίπου τα 1,8 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2024. Αυτό περιλαμβάνει τις επενδύσεις σε «Yποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband» που θα φέρει υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως και 1Gbps σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας. Ο ΟΤΕ παραμένει ο μεγαλύτερος πάροχος δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα, έχοντας εγκαταστήσει πάνω από το 80% των γραμμών FTTH της χώρας. Παρέχοντας προηγμένες υποδομές FTTH στη χώρα, ο ΟΤΕ προσελκύει την πλειονότητα των πελατών θωρακίζοντας την πελατειακή βάση του. Στο τρίμηνο, ο ΟΤΕ κατέγραψε ρεκόρ σε προσθήκες συνδρομητών FTTH, με 35 χιλιάδες νέες συνδέσεις, με τη συνολική πελατειακή βάση να αυξάνεται σε 251 χιλιάδες. Η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (ποσοστό πελατών επί των διαθέσιμων γραμμών OTE) ανήλθε σε 19,5%, από 15,8% ένα χρόνο πριν, χάρη στη συνεχή επέκταση του δικτύου, καθώς και τις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. Η διείσδυση των υπηρεσιών FTTH στους πελάτες ΟΤΕ, από τα σπίτια των οποίων έχει περάσει οπτική ίνα, ξεπερνά ήδη το 30%. Λόγω της μικρότερης απώλειας πελατών και του χαμηλότερου λειτουργικού κόστους του δικτύου FTTH, η επέκταση της βάσης συνδρομητών είναι κρίσιμη, θέτοντας τα θεμέλια για συνεχή ανάπτυξη.

Το 2023, ο ΟΤΕ επέκτεινε περαιτέρω την πελατειακή του βάση στις υπηρεσίες τηλεόρασης, καταγράφοντας αύξηση 5,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας τους 678 χιλιάδες συνδρομητές. Ο ΟΤΕ σημείωσε ένα ακόμα θετικό τρίμηνο, καταγράφοντας 13 χιλιάδες καθαρές νέες προσθήκες,  χάρη στην πλατφόρμα streaming και στο πλούσιο αποκλειστικό περιεχόμενο. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να αξιοποιεί το πλούσιο περιεχόμενο του, ιδίως το αθλητικό, τις ταινίες και σειρές, επωφελούμενος από την υψηλότερη πιστότητα των πελατών.

Κινητή Τηλεφωνία

Για μια ακόμη χρονιά, ο ΟΤΕ σημείωσε αύξηση στους συνδρομητές συμβολαίου κινητής, με το συνολικό αριθμό αυτών να ανέρχεται σε 3,1 εκατομμύρια, που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 6,1%. Αυτή είναι η έβδομη συνεχής χρονιά διεύρυνσης της συνδρομητικής βάσης συμβολαίων κινητής, χάρη στις συνεχείς προσθήκες νέων πελατών και στις αναβαθμίσεις πελατών καρτοκινητής σε πελάτες συμβολαίου. Στο τρίμηνο σημειώθηκαν 43 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις. Η συνεχής αύξηση πελατών συμβολαίου οφείλεται κυρίως στο συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας όσον αφορά την άριστη εξυπηρέτηση πελατών και την υπεροχή του δικτύου. Η Εταιρεία κατέγραψε 241 χιλιάδες καθαρές αποσυνδέσεις στην καρτοκινητή κυρίως ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της ανενεργού βάσης στο τρίμηνο και της μετάβασης των πελατών σε  υπηρεσίες συμβολαίου.

Η Εταιρεία συνεχίζει να κατέχει σημαντικό προβάδισμα στις έρευνες ικανοποίησης πελατών και απόδοσης δικτύων στην αγορά. Κατά τη διάρκεια του 2023, το δίκτυο κινητής της COSMOTE διακρίθηκε, για 7η συνεχόμενη χρονιά, ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», στα Speedtest AwardsTM της Ookla®, ενώ για τις υπηρεσίες Mobile Internet και φωνής η COSMOTE έλαβε την πιστοποίηση «Best in Test» από την umlaut για 9η συνεχόμενη φορά. Τα πρόσφατα αποτελέσματα της Ookla® σχετικά με την ταχύτητα δικτύου κινητής επιβεβαίωσαν την υπεροχή του δικτύου COSMOTE και για το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Η αναγνώριση της κορυφαίας ποιότητας του δικτύου COSMOTE, αλλά και οι συνεχείς επενδύσεις, κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών και οδηγούν σε αύξηση εσόδων.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το 5G δίκτυο του, έχοντας πετύχει στο τέλος του 2023 πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη άνω του 90%, ξεπερνώντας τον στόχο που είχε θέσει για το 2023. Έτσι επιβεβαιώνει την ηγετική του θέση, στοχεύοντας την περαιτέρω αύξηση της κάλυψης 5G μέσα στο 2024. Η κάλυψη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανέρχεται ήδη σε 97%, ενώ και άλλες 68 πόλεις στην Ελλάδα απολαμβάνουν κάλυψη άνω του 95%, με τις ταχύτητες να υπερβαίνουν σε κάποιες περιοχές το 1Gbps. H Εταιρεία έχει ολοκληρώσει την αναβάθμιση των υποδομών δικτύου κινητής 5ης γενιάς σε 5G Stand-Alone (SA), που θα παρέχουν ακόμα υψηλότερη ταχύτητα download και upload, εξαιρετικά χαμηλή απόκριση (latency), βελτιωμένη κάλυψη σε κλειστούς χώρους και ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία στις επικοινωνίες. Η εμπορική του διάθεση αναμένεται τους πρώτους μήνες του 2024. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω των δικτύων του, με τη μέση χρήση δεδομένων ανά μήνα να αγγίζει τα 12,6GB στο τρίμηνο, συγκριτικά με 9,5 GB ένα χρόνο πριν. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί την αύξηση της χρήσης δεδομένων και την υπεροχή του δικτύου, για να ενισχύσει περαιτέρω τα έσοδά του.

Η σαφής ηγετική θέση του ΟΤΕ στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αποφέρει αύξηση τόσο του αριθμού των συνδρομητών όσο και των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Στην Ελλάδα, τα έσοδα ανήλθαν στα €854,8 εκατ καταγράφοντας ισχυρή αύξηση 5,0% σε ετήσια βάση χάρη στις θετικές επιδόσεις στις υπηρεσίες λιανικής σταθερής, κινητής και στα έργα ICT, που κινήθηκαν όλα ανοδικά στο τρίμηνο.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 1,2% ή 2,1% συμπ. υπηρεσιών data com στο τρίμηνο. Αυτό σηματοδοτεί την ανάκαμψη μετά από ένα και πλέον έτος συρρίκνωσης, καθώς και τη σταθερή βελτίωση των τάσεων που καταγράφονται από το 2ο τρίμηνο του 2023. Αυτό αντανακλά εν μέρει μια ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης λόγω της μετάβασης από τις παραδοσιακές υπηρεσίες φωνής σε λύσεις IP στα τέλη του 2022. Οι επιδόσεις των ευρυζωνικών υπηρεσιών ήταν και πάλι θετικές στο τρίμηνο, ενώ η τηλεόραση κατέγραψε ισχυρή αύξηση εσόδων. Ο ΟΤΕ υλοποιεί πρωτοβουλίες για την θωράκιση των εσόδων του, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών του με συνεχιζόμενη μετάβαση πελατών σε υψηλότερες ταχύτητες ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 4,1% στο τρίμηνο συνεχίζοντας τη θετική πορεία των τελευταίων τριμήνων. Τόσο τα έσοδα συμβολαίου όσο και καρτοκινητής αυξήθηκαν στο τρίμηνο αντανακλώντας κυρίως τις πρόσφατες πρωτοβουλίες, της επιτυχημένης προώθησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, αλλά και της μετάβασης των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας. Εξαιρουμένης της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες περιαγωγής λόγω των εκπτώσεων που παρέχονται σε παρόχους, τα έσοδα θα είχαν αυξηθεί κατά 4,6%. Τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής μειώθηκαν κατά περίπου €3 εκατ. το 2023 και ανήλθαν σε €52 εκατ.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής κατέγραψαν αύξηση 4,4% στο τρίμηνο, αποτυπώνοντας την αύξηση της διεθνούς κίνησης, η οποία αντιστάθμισε τη συνεχιζόμενη πτώση στις εγχώριες ροές χονδρικής που σχετίζεται με τις υποδομές δικτύων των υπόλοιπων παρόχων. Η μεταβολή στην σύνθεση των  εσόδων χονδρικής επηρεάζει το συνολικό περιθώριο EBITDA.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,1% στο τρίμηνο αντανακλώντας κυρίως την θετική δυναμική των έργων ICT και την αύξηση των πωλήσεων συσκευών. Τα έσοδα από έργα ICT αυξήθηκαν κατά 8,4% στο τρίμηνο ανακτώντας τη δυναμική τους μετά από μια προσωρινή πτώση το προηγούμενο τρίμηνο λόγω των εθνικών εκλογών. Η εταιρεία συνεχίζει να αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία της σε δικτυακές υποδομές και καινοτόμες, εξατομικευμένες λύσεις IT και cloud. Τα πιο πρόσφατα έργα περιλαμβάνουν τη συνεργασία με τη Microsoft, προσφέροντας προηγμένες λύσεις και υπηρεσίες cloud.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1,6% στο τρίμηνο, στα €337,0 εκατ., με το περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται στο 39,4%. Η υψηλότερη συνεισφορά εσόδων χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους στο τρίμηνο, μαζί με μια προσωρινή αύξηση σε συγκεκριμένες περιοχές κόστους, ιδίως στο κόστος προσωπικού, οδήγησε σε μείωση του περιθωρίου κέρδους κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Σε ετήσια βάση στην Ελλάδα καταγράφηκε ισχυρό περιθώριο κέρδους 41,6% λόγω υψηλότερων εσόδων και των πρωτοβουλιών εξοικονόμησης κόστους.

Τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile (TKRM) διαμορφώθηκαν σε €77,5 εκατ. στο τρίμηνο, αυξημένα κατά 6,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κυρίως λόγω σημαντικής αύξησης στα λοιπά έσοδα που σχετίζεται με την αναγνώριση εσόδων από έργα ICT στο τρίμηνο. Αυτή η τάση δεν αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα τρίμηνα καθώς η Εταιρεία σταδιακά δεν θα έχει συμμετοχή στον τομέα του ICT. Εξαιρουμένης της επίδρασης των έργων ICT, τα έσοδα θα ήταν ελαφρώς μειωμένα, μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις τάσεις προηγούμενων τριμήνων. Οι δραστηριότητες στη Ρουμανία συνεχίζουν να επηρεάζονται από τη μείωση στα τέλη τερματισμού καθώς και από μια επιπλέον μείωση 50% που είναι σε ισχύ από τις αρχές του 2024.

Όπως και τα 4 προηγούμενα χρόνια, η κινητή Ρουμανίας πέτυχε και το 2023 αύξηση στους συνδρομητές συμβολαίου, καταγράφοντας άνοδο 3,3% ετησίως, σε 1,9 εκατομμύρια. Οι συνολικές καθαρές προσθήκες συνδρομητών το τρίμηνο ανήλθαν στις 33 χιλιάδες, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις στα έσοδα. Η καρτοκινητή επηρεάστηκε από μεμονωμένες καμπάνιες δειγματισμού που εφαρμόστηκαν το 2022.

H Telekom Romania Mobile κατέγραψε Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) €4,1 εκατ. στο τρίμηνο, συγκρινόμενο με μηδενική κερδοφορία την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, επηρεασμένη από έκτακτες προβλέψεις. Σε ετήσια βάση η Telekom Romania Mobile κατέγραψε Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) €17,0 εκατ., συγκριτικά με τα  €38,0 εκατ. το 2022, κυρίως λόγω του υψηλότερου κόστους ενέργειας, της απουσίας δραστηριοτήτων MVNO καθώς και των προωθητικών ενεργειών συγκράτησης της πελατειακής βάσης.

Συγχώνευση με απορρόφηση της Cosmote από την ΟΤΕ ΑΕ

Στις 13 Ιουλίου 2023 τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών ΟΤΕ και COSMOTE αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της 100% θυγατρικής του ΟΤΕ “COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (“COSMOTE”). Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ, κατά τη συνεδρίασή του στις 12.10.2023, ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 2 Ιανουαρίου του 2024. Η απορρόφηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς η Εταιρεία (COSMOTE) ενοποιείται πλήρως στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 30/11/2023, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την ακύρωση 8.245.534 ιδίων μετοχών οι οποίες αποκτήθηκαν στο διάστημα από 01/05/2023 έως 31/10/2023, με μέση τιμή αγοράς €13,99 ανά μετοχή. Οι εν λόγω μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 19 Δεκεμβρίου 2023.

Κατά την χρονική περίοδο 01/11/2023-30/11/2023, οπότε και ολοκληρώθηκαν οι αγορές, η εταιρεία απέκτησε 1.926.507 μετοχές με μέση τιμή €13,04 ανά μετοχή, με σκοπό την ακύρωσή τους.

Νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Iδίων Μετοχών 

Η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 30/11/2023, ενέκρινε νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών διετούς διάρκειας, στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους και προς υλοποίηση μέρους αυτής μέχρι ποσοστού 10% των μετοχών της Εταιρείας σε ένα εύρος τιμών που θα κυμαίνεται από €1 έως €30 (SBB 2024-2026) για χρονικό διάστημα 24 μηνών με ισχύ από τις 22.02.2024 έως τις 22.02.2026, με σκοπό την ακύρωσή τους.

Πιθανή Πώληση της TELEKOM ROMANIA MOBILE (TKRM) 

Την 21 Νοεμβρίου 2023, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την πιθανή πώληση της 100% θυγατρικής του Telekom Romania Mobile (TKRM), σε απάντηση σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα τελευταία χρόνια, ο ΟΤΕ προσπαθεί σταθερά να βελτιώσει την απόδοση της TKRM, διερευνώντας παράλληλα στρατηγικές επιλογές, για να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Όμιλο Quantum Projects, που ελέγχεται από τον κ. Adrian Tomșa ιδιοκτήτη του μεγάλου ομίλου μέσων ενημέρωσης Clever Media στη Ρουμανία, σχετικά με το ενδιαφέρον του τελευταίου να εξαγοράσει την TKRM. Τα μέρη έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας, προς διευκόλυνση της διαδικασίας και έχουν υποβάλει αίτηση προς έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με το νόμο, η Εταιρεία θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό, εάν και εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις.

Αλλαγή Διευθύνοντος Συμβούλου

Στις 14 Δεκεμβρίου 2023 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι ο Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, αποφάσισε να αποχωρήσει από την εταιρεία τον Ιούνιο του 2024, με τη λήξη του συμβολαίου του. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση του στις 14 Δεκεμβρίου 2023, αποφάσισε ομόφωνα, και σύμφωνα με τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. την εκλογή του Κώστα Νεμπή, ώστε να αναλάβει Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος από την 1η Ιουλίου 2024, και ενέκρινε τους όρους του συμβολαίου του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Κώστας Νεμπής θα συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου ΟΤΕ.

Mήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

«Κλείσαμε το 2023 με ένα τρίμηνο ισχυρών λειτουργικών και οικονομικών επιδόσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα και τη συνέπεια με την οποία αντιμετωπίσαμε τις νέες προκλήσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Το τέταρτο τρίμηνο, καταγράψαμε θετικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, με τα έσοδα σταθερής να αυξάνονται σημειώνοντας βελτίωση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αντίστοιχα τα έσοδα από την κινητή αυξήθηκαν για ακόμα ένα τρίμηνο, αναδεικνύοντας την υπεροχή του δικτύου  μας, οδηγώντας σε συνολική αύξηση εσόδων στην Ελλάδα κατά 5%.

Συνεπείς στη στρατηγική μας, επεκτείνουμε και αναβαθμίζουμε συνεχώς τα δίκτυα σταθερής και κινητής, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη και την κερδοφορία μας για τα επόμενα χρόνια. Είμαστε έτοιμοι να προσελκύσουμε και να ικανοποιήσουμε την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων, μέσα από τα πιο προηγμένα δίκτυα οπτικών ινών και 5G της χώρας». 

«Με την πεποίθηση ότι θα διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση και ότι θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις επιδόσεις μας, προτείνουμε την αύξηση της συνολικής αμοιβής των μετόχων μας στα €450 εκατ. περίπου, που αντιστοιχεί στο 95% των ελεύθερων ταμειακών ροών το 2024 και αύξηση του ποσού του μερίσματος κατά 23%».

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.